dương xỉ

 • Dương xỉ đuôi phụng để bàn

  180.000  165.000 
 • Dương xỉ nhật chậu sứ trắng XK

  145.000 
 • Tiểu cảnh cẩm nhung – may mắn 2

  245.000 
 • Tiểu cảnh cẩm nhung – may mắn

  245.000 
 • Dương xỉ đuôi công G12

  150.000